Hydrogeologie – průzkumy a posudky

  • Zhodnocení vlivu podzemní vody na projektované stavby včetně doporučení optimálních protiopatření. Stanovení agresivity podzemních vod na železobetonové konstrukce
  • Posuzování potenciálního negativního vlivu nově navrhovaných staveb na místní hydrogeologický režim, kvalitu a vydatnost podzemních vod (myšleno především na stávající okolní zdroje podzemních vod), pasportizace dotčených okolních zdrojů podzemních vod, měření hladin během výstavby a po jejím dokončení
  • Posouzení možnosti likvidace srážkových vod staveniště zasakováním do geologického prostředí ve vztahu na navrhovanou stavbu a stávající stavby v nejbližším okolí. Ideový návrh optimálního retenčně-vsakovacího systému pro danou lokalitu a objekt
  • Zjišťování příčin negativních projevů podzemních (případně povrchových) vod u stávajících staveb a posouzení možnosti jejich následné eliminace
  • Vyhledávání zdrojů pitné nebo užitkové vody pro individuální zásobování i pro zásobování průmyslových, skladových sportovních areálů apod. Hydrogeologický posudek pro stavební povolení jímacího objektu podzemní vody - odběru podzemní vody a řeší především bezpečnost odběru pro okolní studny a hydrogeologické poměry obecně
  • Hydrogeologické posudky pro domovní studny, jímací vrty, vrty pro tepelná čerpadla, domovní ČOV zpracované osobou s odbornou způsobilostí MŽP v oboru Hydrogeologie
Web hosting by Somee.com