Odnětí zemědělské půdy ze ZPF

Pedologický průzkum

  • Zpracování kompletních podkladů pro žádost o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF) podle zákona 334/1992 Sb. o ochraně ZPF a jeho pozdějších znění
  • Provedení pedologických sond pro určení kvality a mocnosti půdních horizontů
  • Výpočet odvodů za odnětí zemědělské půdy ze ZPF
  • Návrh skrývky a bilance kulturních vrstev půdy (ornice a podorničí)
  • Trvalé i dočasné zábory zemědělské půdy
  • Vyhodnocení záborů zemědělské půdy a jejich posouzení dle vyhlášky č. 13/1994 Sb.
  • Plán technické a biologické rekultivace pozemků dočasně odňatých ZPF
  • Lesní půdní fond (LPF), podklady pro dočasné nebo trvalé vyjmutí půdy z LPF
  • Dendrologický průzkum, inventarizace dřevin v prostoru navrhovaného staveniště
Web hosting by Somee.com