Ekologické průzkumy / znečištění

  • Základní vizuální rekognoskace zájmových pozemků z hlediska potenciálních ekologických rizik včetně prostudování „historie“ pozemků s ohledem na předchozí způsob jejich využívání o možný vznik ekologických zátěží
  • Prostudování výsledků případných předchozích (archivních) průzkumných prací s ekologickou tématikou
  • Sestavení plánu odběru vzorků při sondážních pracích – maximální snaha o efektivní provázání sondážních prací pro jednotlivé průzkumné oddíly tj. využít jednu sadu průzkumných sond pro všechny požadované složky průzkumných prací
  • Selektivní výběr testovaných skupin ukazatelů znečištění s ohledem na předchozí historii zájmového území
  • Vlastní odběr vzorků zemin, hornin, podzemních vod (případně i stavebních konstrukcí) v souladu s Metodickým pokynem MŽP č.13/2006 pro průzkum kontaminovaného území
  • Laboratorní zpracování v akreditované chemické laboratoři
  • Vyhodnocení výsledků laboratorních rozborů jednotlivých ukazatelů znečištění podle platných normativů znečištění a doporučení pro další postupy v případě zjištění starých ekologických zátěží
  • Posouzení a zhodnocení stavebního výkopku z budoucí stavební jámy z hlediska jeho znečištění a zatřídění jakožto odpadu (nakládání s odpady - vyhláška č. 383/2001 Sb.), podklad pro uložení výkopku na příslušný typ skládky
  • Vliv stavby na životní prostředí
Web hosting by Somee.com