Stanovení radonového indexu pozemku

  • Provádíme měření a následné stanovení radonového indexu pozemku (radonový průzkum) pro nově připravovanou zástavbu ve fázi přípravy projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (stupeň DUR)
  • Kdy je třeba provést stanovení radonového indexu pozemku kdo navrhuje umístění stavby s obytnými nebo pobytovými místnostmi nebo žádá o stavební povolení takové stavby, je povinen dle zákona č. 18/1997 Sb. (Atomový zákon) zajistit stanovení radonového indexu pozemku a výsledky předložit stavebnímu úřadu
  • Realizace terénního měření pro stanovení radonového indexu pozemku
    - v případě hodnocení pozemků o rozloze menší než 800 m2 (solitérní rodinný dům) se provádí měření v rozsahu minimálně 15 odběrových bodů
    - v případě plochy větší než 800 m2 se postupuje v základní odběrové síti 10 x 10 metru v zastavěných plochách a nejbližším okolí
  • Vyhodnocení radonového indexu pozemku finální stanovení radonového indexu pozemku vychází z posouzení hodnot objemové aktivity radonu (222Rn) v půdním vzduchu a z posouzení plynopropustnosti zemin. Objemová aktivita radonu v půdním vzduchu je stanovena na základě terénního měření (viz výše), plynopropustnost zemin je určena na základě spolupráce s oddělením inženýrské geologie (odborné posouzení buď ze souběžně realizovaného IG průzkumu, anebo podle archivních podkladů z naší databáze)
  • Ochranná opatření na základě stanoveného radonového indexu pozemku je určeno, zda je či není nutno realizovat ochranná opatření stavby vedoucí ke snížení přírodního ozáření. Dle odstavce 4 §6 zákona č.18/1997 Sb. stavba umístěná na pozemku s vyšším než nízkým radonovým indexem, musí být preventivně chráněna proti pronikání radonu z geologického podloží. Návrh ochrany a jeho řešení uváží projektant s přihlédnutím k výsledkům průzkumu a ČSN 730601
Web hosting by Somee.com